Nõuded veesõlmele

Veemõõdusõlm

• Kinnistu veemõõdusõlme ehitamisel ja rekonstrueerimisel lähtuda standarditest EVS 835:2014 ja EVS-EN ISO 4064-5:2014.

• Veemõõdu sõlme ehitamise tellib kinnistu omanik. Ehitaja peab omama vastavat pädevust.

• Veearvesti paigaldab veemõõdusõlme OÜ Setomaa Haldus.

• Enne veemõõtja paigaldamist kooskõlastab tellija veemõõdu sõlme projekti OÜ-ga Setomaa Haldus.

• Veemõõdu sõlm paigaldada võimalikult sisendveetoru sisenemiskoha lähedale. Ruum peab olema kuiv, valgustatud ja võimalusel kanalisatsiooniga.Veemõõdu sõlme ümber peab olema piisavalt vaba ruumi selle teenindamiseks (veemõõtja vahetus, näitude lugemine). Veearvesti peab olema kaitstud külmumise eest.

• Veemõõdusõlm koosneb kandurist (veemõõturi kinnituskandur), sirgetest toruosadest enne ja peale veearvestit, sulgarmatuurist, tühjenduskraanist ja tagasilöögi klapist

• Kandur peab olema maandatud.

• Kandur peab olema jäigalt kinnitatud konstruktsiooni külge.

• Sirged toru osad enne ja peale veearvestit peavad vastama veearvesti siseläbimõõdule (DN) põhjusel, et veearvestisse sisenev ja veearvestist väljuv veevool oleks ühtlane,vältimaks keeriseid, mis põhjustavad mõõtevea.( Enne veearvestit 5XDN, pärast veearvestit 3XDN)

• Sulgemiskraanidena kasutada täisavaga kuulkraane, mis on sama läbimõõduga veemõõtja toruosadega.

• Tagasilöögi klapp vedruga messingkorpuse ja messing klapiga

• PE sisendveetorul enne veemõõdu sõlme lubatud ainult el. keevis liited .

veesõlme põhimõtteline skeem.

Comments are closed.