Algamas on Saatse ja Obinitsa reoveepuhastite rekonstrueerimine

Setomaa Haldus OÜ on Setomaa valla vee-ettevõttena saanud toetust Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmist Saatse ja Obinitsa reoveepuhastite rekonstrueerimiseks. Projekti „Reoveepuhastuse parandamine Setomaa reoveepuhastites“ („SetoWWTP“) üldiseks eesmärgiks on Saatse ja Obinitsa külade puhastite heitvee kaudu looduskeskkonda sattuvate toitainete koguste oluline vähendamine läbi kõrgema puhastusefektiivsuse. Seeläbi vähendatakse vooluveekogude saastamist ning aidatakse…

Loe edasi

Setomaa Haldus OÜ avab oma veebilehe

Setomaa Vallavolikogu 28.06.2018 otsuse nr 36 alusel ühendati 100% Setomaa vallale kuuluvad osaühingud Verska Calor, Meremäe Vesi ja Katel üheks äriühinguks ja äriühingu uueks nimeks on OÜ Setomaa Haldus. Ühinenud ettevõte Setomaa Haldus osutab ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenust Värska ja Mikitamäe alevikes, Meremäe, Obinitsa ja Määsi (Luhamaa nulk) külades. Haldab Obinitsa…

Loe edasi